منو
بيشتر
متون عمومي
مديريت املاك و حقوقي

در حوزه مديريت املاك و حقوقي تعداد 9 خدمت، احصاء و مستندسازي گرديده است.

نام خدمت: امور حقوقي

زمان انجام خدمت: بر مبناي شرايط پرونده

محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت املاك و حقوقي
_________________________________________________________________

نام خدمت: ثبت سند در بانك زمين

زمان انجام خدمت: فوري

محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت املاك و حقوقي
_________________________________________________________________

نام خدمت: شناسايي و حفاظت از اراضي

زمان انجام خدمت: پيگيري بصورت مستمر

محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت املاك و حقوقي
_________________________________________________________________

نام خدمت: صدور اسناد ( تعيين تكليف )

زمان انجام خدمت: حداكثر يك سال

محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت املاك و حقوقي
_________________________________________________________________

نام خدمت: فرآيند نصاب مالكانه

زمان انجام خدمت: شش ماه الي يك سال

محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت املاك و حقوقي
_________________________________________________________________

نام خدمت: كميسيون ماده 12

زمان انجام خدمت: حداكثر دو ماه

محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت املاك و حقوقي
_________________________________________________________________

نام خدمت: واگذاري اراضي

زمان انجام خدمت: حداقل يك ماه و حداكثر شش ماه

محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت املاك و حقوقي
_________________________________________________________________

نام خدمت: تجميع

زمان انجام خدمت: حداقل سه ماه ( زمان، بستگي به روند كاري اداره ثبت اسناد و املاك دارد)

محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت املاك و حقوقي
_________________________________________________________________

نام خدمت: تفكيك و افراز

زمان انجام خدمت: حداقل شش ماه ( زمان، بستگي به روند كاري اداره ثبت اسناد و املاك دارد)

محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت املاك و حقوقي
_________________________________________________________________

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.