منو
بيشتر
وضعیت اقتصادی استان
 استان گيلان در بخش كشاورزي با توليد 35 درصد برنج، بيش از 90 درصد چاي، حدود 74 درصد فندق و 18 درصد زيتون كشور سهم عمده اي در توليد محصولات كشاورزي دارد. ضمن اينكه مرغوب ترين خاويار جهان در استان گيلان توليد مي گردد.

 

از مجموع شاغلين فعال در عرصه هاي مختلف اقتصادي در استان گيلان، بخش كشاورزي 30/8 درصد، بخش صنعت و معدن  24/1 درصد و بخش خدمات 45/1 درصد را به خود اختصاص داده اند.  

منابع  :   
]1[. دفتر برنامه ريزي و بودجه استانداري گيلان، " گزارش توسعه استان گيلان " ، رشت ، شهريور 1392.
]2[. معاونت برنامه ريزي و اشتغال استانداري گيلان ، " سالنامه آماري استان گيلان"، رشت. آذر 1392.
]3[. سازمان بازرگاني استان گيلان، " سيماي اقتصادي و بازرگاني استان گيلان"، رشت، 1388 .
بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.