منو
بيشتر
متون عمومي
بنا بر نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1390، جمعيت استان گيلان معادل 2480874  نفر  شامل  50/3 درصد زن و 49/7 مرد مي باشد كه در مقايسه با آخرين سرشماري انجام شده متوسط رشد ساليانه  جمعيت  به مقدار 6 درصد را نشان مي دهد. رشد طبيعي جمعيت، كنارگذاشتن سياست هاي تنظيم خانواده، قايل شدن مزيت هاي اقتصادي-اجتماعي براي خانواده هاي پراولاد، افزايش مهاجرت هاي روستا به شهر و انتقال الگوي باروري به نقاط شهري در كنار كاهش ميزان مرگ و مير اطفال را مي توان از مؤلفه هاي تأثيرگذار در شكل گيري اين رشد دانست
.منابع  :   
]1[. دفتر برنامه ريزي و بودجه استانداري گيلان، " گزارش توسعه استان گيلان " ، رشت ، شهريور 1392.
]2[. معاونت برنامه ريزي و اشتغال استانداري گيلان ، " سالنامه آماري استان گيلان"، رشت. آذر 1392.
بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.