منو
بيشتر

خدمات استاندارد دستگاه :

بازبيني و اصلاح فرايندها - سال 1395

رديف عنوان خدمت خدمت گيرنده متولي خدمت
مديريت مسكن و ساختمان
1 ارائه متمم تسهيلات برخي پروژه هاي مسكن مهر شهروندان اداره برنامه ريزي و اقتصاد مسكن
2 ارائه تسهيلات مسكن مهر در قالب طرح خودمالك شهروندان اداره برنامه ريزي و اقتصاد مسكن
3 ارائه تسهيلات مسكن مهر در قالب طرح هاي سه جانبه و تعاوني شهروندان اداره برنامه ريزي و اقتصاد مسكن
4 برگزاري ازمون ورودي به حرفه براي مهندسان كاردان ها و معماران تجربي مهندسان ،كاردان ها ،معماران تجربي سازمان سنجش– سازمان نظام مهندسي – اداره كل راه و شهرسازي
5 برگزاري آزمون ماده 17 ( گاز صنعتي )  مهندسين مكانيك واجد شرايط اداره نظام مهندسي – سازمان نظام مهندسي
6 نظارت عاليه بر اجراي مقررات ملي ساختمان اداره كل- شهرداري – ارگانهاي دولتي - آحاد مردم دفتر مقررات ملي ساختمان ادارات كل استاني
7 پاسخگويي به شكايات در حوزه مسكن معترضان دفتر مقررات ملي ساختمان ادارات كل استاني
8 برگزاري انتخابات سازمانهاي نظام كارداني و مهندسان استان اعضاي سازمان نظام مهندسي اداره كل راه و شهرسازي استان - اداره نظام مهندسي استان
9 انجام پروژه هاي مشاركتي مسكن شهروندان مديريت مسكن
10 نظارت بر پروژه هاي انبوه سازي مسكن پيمانكاران انبوه ساز اداره اجرايي و نظارت در امور مسكن
11 مشاوره و نظارت عاليه بر شركت هاي انبوه ساز شركت هاي تعاوني و مشاور اداره اجرايي و نظارت در امور مسكن - اداره برنامه ريزي و اقتصاد مسكن
12 هماهنگي با شركت هاي زيرساخت جهت اجراي شبكه هاي پروژه هاي انبوه سازي مسكن مهر شهروندان اداره اجرايي و نظارت در امور مسكن
13 تصويب محدوده بافت هاي فرسوده و تهيه طرحهاي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهرداري ها شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و دستگاه حاكميتي و تصدي گر
14 تهيه طرح هاي ساماندهي و توانمند سازي سكونتگاههاي غير رسمي شهرداري ها و دستگاه هاي ذيربط در شهر مورد نظر شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و دستگاه حاكميتي و تصدي گر
15 مديريت بر اعطلاي تسهيلات ساخت مسكن در محدوده بافت هاي فرسوده شهري مالكان املاك واقع در محدوده بافتهاي فرسوده مصوب و شهروندان شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران- بانك هاي عامل - شركت كارگزار
16 اجراي پروژه هاي الگو در محدوده بافت هاي فرسوده و سكونتگاههاي غيررسمي شهروندان شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و دستگاه حاكميتي و تصدي گر
17 برگزاري مزايدات اشخاص حقيقي و حقوقي شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و دستگاه حاكميتي و تصدي گر
18 برگزاري دوره هاي آموزشي شهروندان و مديران استاني شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و دستگاه حاكميتي و تصدي گر
19 حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشجويان و جامعه علمي كشور شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و دستگاه حاكميتي و تصدي گر
مديريت توسعه منابع
20 برگزاري دوره هاي آموزشي كاركنان پرسنل اداره كل اداره توسعه منابع و تحول اداري
21 جذب كار آموز دانشجويان اداره توسعه منابع و تحول اداري
22 جذب نيروي امريه شهروندان اداره توسعه منابع و تحول اداري
مديريت ساخت و توسعه راه ها
23 احداث بزرگراه ،راه اصلي و فرعي شهروندان اداره نظارت بر ساخت  راههاي اصلي و فرعي
24 توسعه وبهسازي راهها شهروندان اداره نظارت بر ساخت  راههاي اصلي و فرعي
25 احداث تبادل ها(تقاطع هاي غير همسطح) شهروندان اداره نظارت بر ساخت  راههاي اصلي و فرعي
26 احداث راه روستايي روستائيان اداره نظارت بر ساخت راههاي روستايي
27 بهسازي راه روستايي روستائيان اداره نظارت بر ساخت راههاي روستايي
28 طراحي پل و ابنيه فني  واقع در محورهاي اصلي، فرعي و روستايي مديريت ساخت و توسعه راهها/ راهداري اداره فني و امور مهندسان مشاور 
29 نقشه برداري مسير و طرح هندسي راه هاي روستايي و تقاطع هاي واقع در  راه هاي اصلي مديريت ساخت و توسعه راهها/ راهداري اداره فني و امور مهندسان مشاور 
30 كنترل احجام عمليات خاكي پيمانكاران مديريت ساخت و توسعه راهها/ راهداري اداره فني و امور مهندسان مشاور 
31 كنترل پروژه هاي مطالعاتي مشاوران مديريت ساخت و توسعه راهها/ راهداري اداره فني و امور مهندسان مشاور 
مديريت فني و اجرائي
32 مطالعه و احداث پروژه ي ساختمان دولتي دستگاههاي اجرايي استان مديريت فني و اجرايي اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان
33 كارشناسي جهت بررسي تخريب ساختمان هاي دولتي دستگاههاي اجرايي استان مديريت فني و اجرايي اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان
34 مشاوره جهت استحكام بنا وتعميرات ساختمان هاي دولتي(محل اعتبار از خود دستگاه اجرايي باشد) دستگاههاي اجرايي استان مديريت فني و اجرايي اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان
مديريت شهرسازي و معماري
35 بررسي پرونده هاي تغيير كاربري در كميسيون ماده 5 شهرداري ها  اداره كل راه وشهرسازي
36 بررسي درخواست تغيير و تعيين كاربري در حريم و خارج از حريم شهر ها و پرونده هاي مرتبط به طرح هاي هادي شهري  اشخاص ذينفعه از طريق شهرداري در حريم و بخشداري ها در خارج از حريم شهر ها   اداره كل راه وشهرسازي
37 رسيدگي به مغايرت درخواستها با طرح هاي شهرسازي و معماري شهرداري ها - عامه مردم اداره كل راه وشهرسازي
38 تهيه طرح تفصيلي يك شهر  دستگاههاي اجرايي شهر ها - مشاوران تهيه كننده طرح ها  وزارت راه و شهرسازي - ادارات كل راه و شهرسازي 
39 ساماندهي و بهسازي نماها ، جداره ها ، و منظر شهري مناسب سازي محيط و معابر  شهرداري ها ، عامه مردم اداره كل راه وشهرسازي
40 نظارت بر ساخت و ساز هاي غير مجاز ( تغيير كاربري ) دستگاههاي اجرايي شهر ها - مشاوران تهيه كننده طرح ها  وزارت راه و شهرسازي - ادارات كل راه و شهرسازي 
41 نظارت بر اسخت و ساز هاي غير مجاز ( افزايش تراكم و سطح اشغال و تغيير كاربري ) دستگاههاي اجرايي شهر ها - مشاوران تهيه كننده طرح ها  وزارت راه و شهرسازي - ادارات كل راه و شهرسازي 
مديريت املاك و حقوقي
42 ثبت و درج قراردادهاي عرصه متعلق به طرح مسكن مهر در سيستم جامع بانك زمين مديريت مسكن اداره كل
ادارات راه و شهرسازي شهرستان
اداره املاك و بانك زمين
43 رفع تصرفات و ساخت و سازهاي غيرمجاز در اراضي دولتي اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان
سازمان ملي زمين و مسكن
شهروندان
اداره حقوقي وقراردادها  و اداره حفاظت از اراضي و رفع تصرفات
44 زيرفرآيند تعيين و برآورد قيمت كارشناسي روز(استعلام از كارشناس دادگستري) اداره كل واحد ارزيابي
45 تجميع اراضي اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان  اداره املاك و بانك زمين ( فني مهندسي )
46 اخذ سند به نام دولت اداره كل
شهروندان
ارگانهاي دولتي
اداره املاك و بانك زمين
47 انتقال قطعي سند مالكيت به افراد داراي قرارداد واگذاري شهروندان اداره املاك و بانك زمين
48 بررسي سوابق مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي شهروندان، ادارات، ارگانها و شركتهاي خصوصي و دولتي اداره حقوقي،واگذاري و ارزيابي خسارات ( كارشناس مسئول واگذاري )
49 فرآيند برگزاري فراخوان و مزايده جهت واگذاري زمين اداره كل امور مناقصه و مزايده
50 پاسخ به استعلامات بانكي جهت پرداخت يارانه به اقشار ويژه(جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا) اقشار ويژه اداره حقوقي،واگذاري و ارزيابي خسارات ( كارشناس مسئول واگذاري )
51 پاسخ به استعلامات ادارات ثبت، شهرداريها و دفترخانه ها شهرداريها
ادارات ثبت
دفترخانه ها
شهروندان
اداره املاك وبانك زمين
52 تحويل اراضي ملي از اداره منابع طبيعي اداره كل اداره املاك وبانك زمين ( فني ومهندسي )
53 تعيين زمين جهت تخصيص اداره كل
شهروندان
اداره املاك و بانك زمين
54 تعيين نوعيت اراضي شهروندان دبيرخانه كميسيون ماده 12
55 تفكيك يك قطعه زمين دولتي اداره كل اداره املاك وبانك زمين ( فني ومهندسي )
56 حل و فصل مسائل و موضوعات حقوقي اداره كل راه و شهرسازي و اشخاص حقيقي و حقوقي اداره حقوقي
57 فروش خانه هاي سازماني موسسات دولتي به ساكنين واجد شرايط شهروندان اداره حقوقي،واگذاري و ارزيابي خسارات ( كارشناس مسئول واگذاري )
58 نصاب مالكانه شهروندان اداره املاك و بانك زمين 
59 واگذاري زمين از طريق ماده 22 الحاقي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(تفريحي و توريستي) دارندگان موافقت اصولي اداره حقوقي،واگذاري و ارزيابي خسارات ( كارشناس مسئول واگذاري )
60 واگذاري زمين از طريق ماده 100 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بخش خصوصي و نهادهاي دولتي اداره حقوقي،واگذاري و ارزيابي خسارات ( كارشناس مسئول واگذاري )

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.