منو
بيشتر
فهرست استاندارد خدمات

فهرست استاندارد خدمات دستگاه :


فهرست خدمات دستگاه پس از احصاء و مستندسازي

مديريت مربوطه عنوان بخش / زيرمجموعه نام خدمت / فعاليت
 

حوزه مديركل اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري سيستم
اداره روابط عمومي اطلاع يابي و اطلاع رساني
اداره ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات طرح تكريم ارباب رجوع
اداره برنامه ريزي و بودجه پيشنهاد تخصيص مراحل
تهيه پيش نويس موافقتنامه
جمع آوري و تنطيم آمار و اطلاعات
اداره  بافت هاي فرسوده فرآيند اجراي پروژه هاي بهسازي و نوسازي در محدوده بافت هاي فرسوده شهري 
تهيه طرحهاي ساماندهي و توامندسازي  سكونتگاههاي غيررسمي
مديريت تسهيلات ساخت مسكن   در محدوده بافت هاي فرسوده
تهيه طرحهاي مطالعاتي، بهسازي   و نوسازي  بافتهاي فرسوده شهري
مديريت توسعه منابع واحد آموزش آموزش
واحد كارگزيني صدور احكام
صدور احكام بازنشستگي
خدمات كارپردازي خريد و تداركات
امور مالي دريافت و پرداخت
درخواست وجه
مديريت ساخت و توعه راهها پيمان و رسيدگي بررسي صورت وضعيت
تنظيم قراردادها
انتخاب پيمانكار به روش مناقصه
اداره فني و امور مهندسان مشاور طراحي پل و ابنيه فني راه
كنترل احجام
كنترل پروژه هاي مطالعاتي 
مهندسان مشاور
متره و برآورد
نقشه برداري مسير و طرح هندسي راه
نظارت بر ساخت راههاي  اصلي و فرعي بررسي تاخيرات
بررسي صورت كاركرد
تحويل قطعي
تحويل موقت
طبقه بندي خاك
بررسي حق الزحمه
مديريت ساخت و توسعه راهها نظارت بر ساخت راههاي  اصلي و فرعي بررسي شيت هاي آزمايشگاهي
كنترل ابعاد اجرايي
نظارت بر پروژه
مديريت مسكن و ساختمان اداره بررسي طرحهاي مسكن  انتخاب مشاور به روش مناقصه
تهيه و بررسي و اصلاح طرح و تائيد نقشه
اداره برنامه ريزي ،تجهيز منابع و اقتصاد مسكن  ثبت نام متقاضان مسكن مهر 
اداره بررسي طرحهاي مسكن  بررسي حق الزحمه مشاور/پيمانكار
اداره اجرايي نظارت بر عملكرد مشاورين
بازرسي آسانسور
تحويل پروژه هاي سه جانبه مسكن مهر(تحويل كليد)
بررسي نقشه محوله
اداره اجرايي - اداره نظارت نطارت بر تحويل واحدها
بررسي صورت وضعيت
اداره اجرا و نظارت بر امور مسكن
 اداره اجرايي - اداره نظارت
عمليات گازكشي و بازرسي نصب كنتور
انشعاب آب و فاضلاب و برق
مديريت  شهرسازي و معماري اداره شهرسازي و معماري اجراي مفاد كميسيون ماده 5
صدور مجوز خدمات زيربنايي و شهرسازي
تهيه و تصويب طرحهاي توسعه و عمران
طراحي شهري
مديريت راهداري  اداره ماشين آلات تعمير ماشين آلات
سرويس و نگهداري ماشين آلات
استعلام ساخت و ساز و نصب در حريم راهها
  اداره حريم راهها دريافت خسارتهاي وارده به علائمو تجهيزات فني راه در اثر تصادف
دريافت خسارت وارده به ابنيبه فني راه در اثر تصادف
نصب تجهيزات و علائم ايمني راه
صدور مجوز حفاري
جلوگيري و رفع تجاوز از حريم
اداره نگهداري راه نگهداري زمستاني راه
نگهداري ابنيه فني راه
نگهداري جسم راه
شناسايي و رفع نقاط پر حادثه 
نگهداري رويه راه
تعميرات و نگهداري راهدارخانه         
اداره مناقصه ،مزايده و قرارداد  اداره مناقصه ، مزايده و قرارداد برگزاري مناقصه و مزايده
مديريت بحران
 و  پدافند غيرعامل
مديريت بحران و  پدافند غيرعامل مديريت بحران
مديريت املاك و حقوقي حقوقي،ارزيابي  صدور اسناد  (تعيين تكليف)
خسارت و واگذاري نصاب مالكانه
حقوقي
كميسيون ماده 12 (شناسايي و تشخيص نوعيت زمين)
تفكيك و افراز اراضي
واگذاري اراضي
تجميع اراضي 
 اداره شناسايي و حفاظت از اراضي شناسايي و حفاظت از اراضي
اداره املاك و بانك زمين ثبت سند در بانك زمين
امور ارزيابي و تعيين خسارت امور ارزيابي و تعيين خسارت ارزيابي و تعيين خسارت اراضي
مديريت فني و اجرايي اداره پيمان و رسيدگي بررسي صورت كاركرد 
تنظيم قراردادها
انتخاب پيمانكار به روش مناقصه
اداره نظارت بررسي صورت وضعيت
تحويل قطعي
تحويل موقت
بررسي شيتهاي آزمايشگاهي
مديريت فني و اجرايي اداره نظارت بررسي حق الزحمه
كنترل ابعاد  اجرايي
نطارت بر پروژه هاي ساختماني،  تأسيسات دولتي و عمومي
اداره فني و مهندسي طراحي پروژه هاي ساختماني  و تاسيسات دولتي و عمومي
تغيير جزئيات طرح در طي اجراي 
اداره درآمدها اداره درآمدها وصول درآمدها، سپرده ها و انتقال آنها به حسابهاي مربوطه  و شناسايي منابع درآمدي
ثبت و نگهداري حساب درآمد  و هزينه و  تهيه و تنظيم تراز  و حساب سود وزيان
اداره نظام مهندسي
و مقررات ملي ساختمان
اداره نظام مهندسي و مققررات ملي ساختمان ثبت نام و تشكيل پرونده جهت صدور و تمديد پروانه اشتغال به كار حقيقي 
سازمان نظام مهندسي و كارداني ساختمان
ثبت نام و تشكيل پرونده جهت صدور و تمديد پروانه اشتغال به كار حقوقي
سازمان نظام مهندسي و كارداني ساختمان

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.