فعاليت های قابل واگذاری
فهرست  فعاليت هاي قابل واگذاري
(بند ب ماده 5)
تعداد روش واگذاري وضعيت واگذاري
عمليات اجرايي آسفالت(جديد و روكش) و پاي قيف و لكه گيري راهها  156 خريد خدمت واگذار شده
 احداث و بهسازي و تعريض راه  26 خريد خدمت واگذار شده
احداث پل و ابنيه فني  23 خريد خدمت واگذار شده
تعمير و نگهداري مستمر پلها و ابنيه فني  18 خريد خدمت واگذار شده
خدمات مشاوره در حوزه ساخت و توسعه راهها  20 خريد خدمت واگذار شده
اجاره كارخانه اسفالت  2 خريد خدمت واگذار شده
 اجاره خودرو سبك  4 مشاركت واگذار شده
شن ريزي راههاي روستائي و پاك سازي و تميز كردن سطح راهها  35 خريد خدمت واگذار شده
تهيه طرحهاي جامع و تفضيلي شهري  36 خريد خدمت واگذار شده
 حفاظت و نگهداري از اراضي  1 خريد خدمت واگذار شده
 آزمايشگاههاي مختلف راه و ساختمان  2 خريد خدمت واگذار شده
احداث ساختمان سالن تشريح و سردخانه  4 خريد خدمت واگذار شده
امورمربوط به نظام مهندسي 18 مشاركت واگذار شده
 مديريت باشگاه ورزشي  1 مشاركت واگذار شده
 قرارداد ارسال و مراسلات پستي  1 خريد خدمت واگذار شده
مديريت  فروشگاه تعاوني مصرف  1 مشاركت واگذار شده
بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.