منو
بيشتر
متون عمومي
ساخت و توسعه
مديريت ساخت و توسعه راه ها

در حوزه مديريت ساخت و توسعه راه ها، تعداد 22 خدمت، احصاء و مستندسازي گرديده است.

نام اداره : ساخت و توسعه راه هاي اصلي و فرعي

نام خدمات:

- نظارت بر پرو‍‍ژه
- بررسي صورت وضعيت
- بررسي تأخيرات
- بررسي حق الزحمه
- بررسي شيت هاي آزمايشگاهي
- تحويل قطعي
- تحويل موقت
- طبقه بندي خاك
- كنترل ابعاد اجرايي

زمان انجام خدمت: با توجه به مدت قرارداد هر يك از پروژه هاي عمراني 

محل مراجعه: رشت - ميدان دكتر حشمت -
ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان - اداره نظارت بر ساخت و توسعه راه ها

_________________________________________________________________

نام اداره : ساخت و توسعه راه هاي روستايي

نام خدمات:

- نظارت بر پرو‍‍ژه
- بررسي حق الزحمه
- بررسي شيت هاي آزمايشگاهي
- تحويل قطعي
- طبقه بندي خاك

زمان انجام خدمت: با توجه به مدت قرارداد هر يك از پروژه هاي عمراني

محل مراجعه: رشت - ميدان دكتر حشمت -
ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان - اداره نظارت بر ساخت و توسعه راه ها
_________________________________________________________________

نام اداره : فني و امور مهندسين مشاور

نام خدمات:

- طراحي پل و ابنيه فني راه
- كنترل احجام عمليات خاكي پيمانكاران
- كنترل پروژه هاي مطالعاتي
- متره و برآورد
- نقشه برداري مسير


زمان انجام خدمت: با توجه به مدت قرارداد هر يك از پروژه هاي عمراني

محل مراجعه: رشت - ميدان دكتر حشمت -
ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان - اداره فني و امور مهندسين مشاور

________________________________________________________________

نام اداره : اداره پيمان و رسيدگي

نام خدمات:

- بررسي صورت وضعيت
- انتخاب پيمانكار
- تنظيم قرارداد

زمان انجام خدمت: با توجه به مدت قرارداد هر يك از پروژه هاي عمراني

محل مراجعه: رشت - ميدان دكتر حشمت -
ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان - اداره پيمان و رسيدگي

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.