يكشنبه 4 تير 1396  
عناوین اصلی
آخرین وضعیت جوی و جاده ای استان
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 78914792
تعداد بازديد اين صفحه: 2575
در امروز: 12882
اين صفحه امروز: 1
دانلود فرم
مديريت فني و اجرايي

در حوزه مديريت فني و اجرايي تعداد 13 خدمت، احصاء و مستندسازي گرديده است.

نام خدمت: بررسي صورت كاركرد

زمان انجام خدمت: حداكثر يك ماه براي صورت وضعيت موقت و حدكثر سه ماه براي صورت وضعيت قطعي

محل مراجعه: رشت - بلوار نماز - ساختمان شماره 3 اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت فني و اجرايي
_________________________________________________________________

نام خدمت: تحويل قطعي

زمان انجام خدمت: دو ماه

محل مراجعه: رشت - بلوار نماز - ساختمان شماره 3 اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت فني و اجرايي
_________________________________________________________________

نام خدمت: تحويل موقت

زمان انجام خدمت: دو ماه

محل مراجعه: رشت - بلوار نماز - ساختمان شماره 3 اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت فني و اجرايي
_________________________________________________________________

نام خدمت: بررسي شيت هاي آزمايشگاهي

زمان انجام خدمت: 25 روزه

محل مراجعه: رشت - بلوار نماز - ساختمان شماره 3 اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت فني و اجرايي
_________________________________________________________________

نام خدمت: نظارت بر پرو‍‍ژه


زمان انجام خدمت: با توجه به مدت قرارداد

محل مراجعه: رشت - بلوار نماز - ساختمان شماره 3 اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت فني و اجرايي
_________________________________________________________________

نام خدمت: بررسي تاخيرات

زمان انجام خدمت: 25 روزه

محل مراجعه: رشت - بلوار نماز - ساختمان شماره 3 اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت فني و اجرايي
_________________________________________________________________

نام خدمت: بررسي صورت وضعيت

زمان انجام خدمت: حداكثر يك ماه براي صورت وضعيت موقت و حدكثر سه ماه براي صورت وضعيت قطعي

محل مراجعه: رشت - بلوار نماز - ساختمان شماره 3 اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت فني و اجرايي
_________________________________________________________________

نام خدمت: تنظيم قرارداد ها

زمان انجام خدمت: حداكثر 45 روز

محل مراجعه: رشت - بلوار نماز - ساختمان شماره 3 اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت فني و اجرايي
_________________________________________________________________

نام خدمت: انتخاب پيمانكار به روش مناقصه

زمان انجام خدمت: حداكثر 30 روز

محل مراجعه: رشت - بلوار نماز - ساختمان شماره 3 اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت فني و اجرايي
_________________________________________________________________

نام خدمت: بررسي حق الزحمه

زمان انجام خدمت: 15 روز

محل مراجعه: رشت - بلوار نماز - ساختمان شماره 3 اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت فني و اجرايي
_________________________________________________________________

نام خدمت: كنترل ابعاد اجرايي

زمان انجام خدمت: دو روز

محل مراجعه: رشت - بلوار نماز - ساختمان شماره 3 اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت فني و اجرايي
_________________________________________________________________

نام خدمت: تغيير جزئيات طرح در حين اجراي پروژه

زمان انجام خدمت: حداكثر 10 روز

محل مراجعه: رشت - بلوار نماز - ساختمان شماره 3 اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت فني و اجرايي
_________________________________________________________________

نام خدمت: طراحي پروژه هاي ساختماني و تاسيسات دولتي و عمومي

زمان انجام خدمت: حداكثر دو ماه

محل مراجعه: رشت - بلوار نماز - ساختمان شماره 3 اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت فني و اجرايي
_________________________________________________________________

مديريت املاك و حقوقي

در حوزه مديريت املاك و حقوقي تعداد 9 خدمت، احصاء و مستندسازي گرديده است.

نام خدمت: امور حقوقي

زمان انجام خدمت: بر مبناي شرايط پرونده

محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت املاك و حقوقي
_________________________________________________________________

نام خدمت: ثبت سند در بانك زمين

زمان انجام خدمت: فوري

محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت املاك و حقوقي
_________________________________________________________________

نام خدمت: شناسايي و حفاظت از اراضي

زمان انجام خدمت: پيگيري بصورت مستمر

محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت املاك و حقوقي
_________________________________________________________________

نام خدمت: صدور اسناد ( تعيين تكليف )

زمان انجام خدمت: حداكثر يك سال

محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت املاك و حقوقي
_________________________________________________________________

نام خدمت: فرآيند نصاب مالكانه

زمان انجام خدمت: شش ماه الي يك سال

محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت املاك و حقوقي
_________________________________________________________________

نام خدمت: كميسيون ماده 12

زمان انجام خدمت: حداكثر دو ماه

محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت املاك و حقوقي
_________________________________________________________________

نام خدمت: واگذاري اراضي

زمان انجام خدمت: حداقل يك ماه و حداكثر شش ماه

محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت املاك و حقوقي
_________________________________________________________________

نام خدمت: تجميع

زمان انجام خدمت: حداقل سه ماه ( زمان، بستگي به روند كاري اداره ثبت اسناد و املاك دارد)

محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت املاك و حقوقي
_________________________________________________________________

نام خدمت: تفكيك و افراز

زمان انجام خدمت: حداقل شش ماه ( زمان، بستگي به روند كاري اداره ثبت اسناد و املاك دارد)

محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت املاك و حقوقي
_________________________________________________________________

ايزو - مديريت معماري و شهرسازي
مديريت معماري و شهرسازي

در حوزه مديريت معماري و شهرسازي تعداد 4 خدمت، احصاء و مستندسازي گرديده است.

نام خدمت: اجراي مفاد كميسيون ماده پنج

زمان انجام خدمت: سه الي چهار ماه

محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت معماري و شهرسازي
_________________________________________________________________

نام خدمت: تهيه و تصويب طرحهاي توسعه و عمران

زمان انجام خدمت: مطابق با قرارداد


محل مراجعه
: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت معماري و شهرسازي


_________________________________________________________________

نام خدمت: صدور مجوز خدمات زيربنايي و شهرسازي

زمان انجام خدمت: سه هفته الي 45 روز


محل مراجعه
: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت معماري و شهرسازي

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
نام خدمت: طراحي شهري

زمان انجام خدمت: سه هفته الي 45 روز


محل مراجعه
: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت معماري و شهرسازيمديريت مسكن و ساختمان

در حوزه مديريت مسكن و ساختمان تعداد 14 خدمت، احصاء و مستندسازي گرديده است.

نام اداره : اجرا و نظارت در امور مسكن

نام خدمات:

- نظارت وتحويل واحدها
- بررسي صورت وضعيت
- بررسي نقشه محوطه
- فرآيند نظارت بر عملكرد مشاورين
- فرايند بازرسي آسانسور
- گازكشي و بازرسي و نصب كنتور گاز مشتركين
- نصب انشعابات اب و و فاضلاب و برق
- تحويل كليد

محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت مسكن و ساختمان
_________________________________________________________________

نام اداره : بررسي طرح هاي مسكن

نام خدمات:

- انتخاب مشاور به روش مناقصه
- تهيه .بررسي و اصلاح طرح و تائيد نقشه
- فرايند بررسي حق الزحمه

محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت مسكن و ساختمان


_________________________________________________________________

نام اداره : برنامه ريزي ،تجهيز منابع و اقتصاد مسكن

نام خدمات:

- ثبت نام متقاضيان مسكن مهر و تحويل واحد


محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت مسكن و ساختمان
________________________________________________________________

نام اداره : نظام مهندسي

نام خدمات:

- ثبت نام و تشكيل پروندها جهت صدور و تمديد پروانه اشتغال بكار حقوقي سازمان نظام مهندسي و كارداني
- ثبت نام و تشكيل پروندها جهت صدور و تمديد پروانه اشتغال بكارحقيقي سازمان نظام مهندسي و كارداني


محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت مسكن و ساختمان
________________________________________________________________
مديريت راهداري
مديريت راهداري

در حوزه مديريت راهداري، تعداد 13 خدمت، احصاء و مستندسازي گرديده است.

نام اداره : اداره ايمني، ترافيم و حريم راه ها 

نام خدمات:

- جلوگيري و رفع تجاوز از حريم
- دريافت خسارتهاي وارده به ابنيه فني راه در اثر تصادف
- دريافت خسارتهاي وارده به علائم و تجهيزات فني راه در اثر تصادف
- صدور مجوز استعلام ساخت و ساز و نصب در حريم راهها
- صدور مجوز حفاري
- نصب تجهيزات و علائم ايمني راه

محل مراجعه: رشت - ميدان فرهنگ -
جنب اداره جهاد - ساختمان شماره سه اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت راهداري
_________________________________________________________________

نام اداره : نگهداري راه ها

نام خدمات:

- شناسايي و رفع نقاط پر حادثه
- نگهداري ابنيه فني راه
- نگهداري جسم راه
- نگهداري رويه راه
- نگهداري زمساني راه

محل مراجعه: رشت - ميدان فرهنگ -
جنب اداره جهاد - ساختمان شماره سه اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت راهداري

_________________________________________________________________

نام اداره : ماشين آلات

نام خدمات:

- تعميرات ماشين آلات
- سرويس و نگهداري ماشين آلات


محل مراجعه: رشت - ميدان فرهنگ -
جنب اداره جهاد - ساختمان شماره سه اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت راهداري
________________________________________________________________

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.